Gemeenteraadsleden zijn tijdens de beeldvormende avond heel goed en duidelijk ingelicht over het fietsveiliger maken van de zeven rotondes op de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg. Elke rotonde wordt apart bekeken en heeft nu zijn eigen specifieke, onveilige situaties. Dit zijn onder andere een te hoge haag, zichtbelemmerend geplaatste bushokjes en verkeerde ligging van de fietsoversteken bij de rotondes. De voorgestelde maatregelen zijn specifiek toegespitst op elk van de zeven rotondes.

Bij de vormgeving van de rotondes is nauw samengewerkt met de lokale Fietsersbond, politie, de scholen Wolfert en Melanchthon en de provincie Zuid-Holland.

Leefbaar3B vindt verbeteringsplannen voor de zeven rotondes een goede zaak. Verkeersveiligheid en in het bijzonder fietsveiligheid is heel belangrijk en Leefbaar 3B hoopt dan ook dat de uitvoering van deze plannen in 2019 worden uitgevoerd.

In de raadscommissie Ruimte van januari 2019 zullen de plannen verder besproken worden.

Hieronder een filmpje over het fietsveiliger maken van de rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg.

Gemeente Lansingerland:

Wij gaan de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger maken. Een flink aantal inwoners van de gemeente Lansingerland ervaart de rotondes als onoverzichtelijk en onveilig. Er vinden daar ook relatief veel ongevallen plaats. Het is tijd om hier verandering in te brengen.

Achtergrond

Aan het Burgerpanel en de Fietsersbond hebben wij gevraagd om gevaarlijke locaties in de gemeente te melden. De rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg kwamen hierin duidelijk naar voren. Wij hebben verkeerskundig adviesbureau Exante gevraagd onderzoek te doen naar de maatregelen die getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. De combinatie Waalpartners/Goudappel is daar dit jaar dieper op in gegaan. Zij hebben niet alleen gekeken naar de verkeersveiligheid, maar ook naar de verkeerscapaciteit in de toekomst. In juni 2018 hebben zij hiervoor verkeerstellingen gedaan. Hieronder leest u de bevindingen van hun onderzoek.

Tegelijk met het verbeteren van de fietsveiligheid kijken we naar de toekomstige doorstroming. Het adviesbureau is nu druk bezig met het uitwerken van het plan om enerzijds de fietsveiligheid te vergroten en anderzijds de toekomstige verkeersafwikkeling soepel te laten verlopen. In juni 2018 voerden zij daarvoor verkeerstellingen uit.

Bevindingen onderzoek

Het adviesbureau heeft over de rotondes geadviseerd en een set van maatregelen voorgesteld om de (fiets)verkeersveiligheid te verbeteren. Hoewel de zeven rotondes verschillen van vormgeving, komen bij meerdere rotondes dezelfde zaken naar voren:

  • de naderingssnelheid van het autoverkeer ligt soms hoog
  • de naderingssnelheid van het fietsverkeer ligt soms hoog
  • de hoek waaronder fietsers de autorijbaan naderen zorgt ervoor dat fietsers en automobilisten elkaar niet goed zien
  • enkele objecten ontnemen het zicht of leiden af
  • bij twee rotondes moeten fietsers meerdere rijstroken tegelijk oversteken. Dit geeft een risico waardoor automobilisten fietsers niet zien
  • de openbare verlichting op enkele fietspaden kan verbeterd worden
  • tegen de richting in rijden van fietsers verrast automobilisten
  • er is voor een auto niet altijd voldoende opstelruimte tussen fietsoversteek en rotondevlak
  • de verkeerscapaciteit van enkele rotondes is in de toekomst niet meer voldoende

Korte termijn maatregelen 2018

Een belangrijke maatregel die wij op korte termijn uitvoeren is het weren van bromfietsers van het fietspad langs de Klapwijkseweg. Op de Boterdorpseweg is dit al geregeld. Daarnaast snoeien we, waar mogelijk, zichtbeperkende begroeiing en verbeteren we de bebording.

Middellange termijn maatregelen 2019

In 2019 willen wij het fietspad verder weg leggen ten opzichte van de rotonde. Daarnaast verbeteren wij de verlichting en brengen wij fiets- en voetgangersoversteken op plateaus aan. Hiervoor ronden we momenteel de ontwerpen af. De verwachting is dat we deze werkzaamheden aan het einde van het jaar aanbesteden.

Naast de fysieke veranderingen wordt er ook ingezet op verkeerseducatie op scholen en denken we verder na over alternatieve maatregelen voor enkele rotondes.

Vragen?

Heeft u vragen. Neem telefonisch contact met ons op via 14 010 of mail naar rotondesfietsveilig@lansingerland.nl.

 

Foto: Archieffoto ©112Lansingerland – Ongeval rotonde Oudelandselaan 02-04-2016

Bronnen: 

Gemeente Lansingerland

Leefbaar 3B